TARGOWISKO SZTUKI: 28-29 WRZEŚNIA 2024

 

back to top

Regulamin

REGULAMIN WYDARZENIA „TARGOWISKO SZTUKI”
________________________________________________________

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w targach Targowisko Sztuki,
zwanych dalej WYDARZENIEM.
2. Organizatorem Wydarzenia jest ART NOW Dorota Godlewska zwany dalej
ORGANIZATOREM.
3. Targi artystów Targowisko Sztuki odbywają się stacjonarnie.
4. O terminach targów Artyści informowani są drogą mailową.
1. W Targowisku Sztuki mogą brać udział studenci oraz absolwenci uczelni
artystycznych. Kilka miejsc może zostać przeznaczonych dla Artystów nie będących
absolwentami uczelni artystycznych.
2. Udział w targach Uczestnik zgłasza poprzez wypełnienie elektronicznego
formularza dostępnego w wyznaczonym terminie
na stronie targowiskosztuki.com. Wysłanie formularza nie jest gwarancją
uczestnictwa w targach. O zakwalifikowaniu się na targi oraz wyznaczeniu lokalizacji
stoiska Wystawcy są informowani drogą mailową.
3. Warunkiem uczestnictwa w targach jest zapoznanie się i zaakceptowanie
niniejszego regulaminu.
4. Uczestnik jest zobowiązany do wysłania 3 zdjęć swoich prac o parametrach
określonych w formularzu zgłoszeniowym.
5. O wyborze Uczestników spośród nadesłanych zgłoszeń decyduje Organizator.
6. Zakwalifikowanie się do udziału w targach jako Uczestnik wiąże się z koniecznością
wniesienia pełnej i terminowej opłaty za wybrane stoisko na konto wskazane
przez Organizatora z dbałością o wymagane sformułowanie tytułu przelewu.
7. Rezygnacja z udziału w targach jest możliwa w dowolnym momencie i powinna
zostać zgłoszona Organizatorowi drogą mailową. Całkowity zwrot należności
za stoisko w jest możliwy gdy rezygnacja wpłynęła do Organizatora w terminie
powyżej 14 dni kalendarzowych od daty wydarzenia. Poniżej tego okresu opłata
za stoisko nie będzie podlegała zwrotowi.
8. W przypadku odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora,
np. obostrzeń związanych z pandemią wszystkie opłacone stoiska zostaną
przeniesione na kolejny termin wydarzenia.
I. WARUNKI ZAMAWIANIA MIEJSC
1. Uczestnik dokonuje zamówienia stoiska określając jego wielkość w Formularzu
Zgłoszeniowym.
2. Przydział i lokalizacja stoiska należy do Organizatora.
3. Uczestnik we własnym zakresie odpowiada za aranżację wynajętej przez siebie
powierzchni wystawienniczej w ramach parametrów technicznych określonych
przez Organizatora.
4. Wystawca oświadcza, iż jest autorem wystawianych prac, stanowią one jego
własność, są pełnowartościowe, oryginalne i nie są obciążone prawami osób trzecich.
5. Bez zgody Organizatora Uczestnik nie może podnajmować ani udostępniać stoiska
osobom trzecim.
III. KWESTIE PORZĄDKOWE
1. Przestrzeń targów jest dostępna dla Artystów w ramach czasowych określonych
w mailu organizacyjnym. Nie ma możliwości wcześniejszego dostarczenia prac
na teren targów.
2. Uczestnik zobowiązany jest do zakończenia przygotowania swojego stoiska
o wyznaczonej w mailu organizacyjnym godzinie, w dniu rozpoczęcia Targów.
3. Demontaż stoiska w godzinach otwarcia targów dla publiczności jest
niedozwolony.
4. Uczestnik zobowiązany jest do demontażu stoiska do 1,5 godziny od zamknięcia
targów.
5. W ramach podstawowej opłaty targowej Uczestnik ma prawo do eksponowania
swoich prac wyłącznie w obrębie wykupionego stoiska.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wystawcy
spowodowane przez osoby trzecie lub powstałe z winy poszkodowanego. Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób i następstwa nieszczęśliwych
wypadków, ani za kradzież lub uszkodzenia materiałów i urządzeń na stoiskach
targowych przed, po i w trakcie trwania imprezy. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za szkody w mieniu Uczestników powstałe na skutek działania siły
wyższej.
7. Zabrania się zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych,
tarasowania przejść i wyjść ewakuacyjnych oraz używania sprzętu pożarniczego
do innych celów. Na terenie targów obowiązuje całkowity zakaz używania ognia.
8. Organizator nie zapewnia miejsca parkingowego.
9. Uczestnicy Targowiska Sztuki zobowiązują się do koleżeńskiego i kulturalnego
zachowania podczas targów. W przypadku rażącego naruszenia zasad dobrej
współpracy tudzież wystawiania prac będących plagiatem prac innych artystów,
Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia wystawcy z listy uczestników.
IV. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Udział w Wydarzeniu jest równoznaczny z udzieleniem organizatorowi zgody
na wykorzystanie wizerunku autora i zgłoszonych prac w formie druku, audio
i wideo oraz w Internecie we wszystkich działaniach i publikacjach związanych
z promocją wydarzenia, bezterminowo i bez ograniczeń terytorialnych.
2. Wszelkie materiały medialne (w tym zdjęcia i nagrania) wykonywane przez
stronę organizatora ART NOW Dorota Godlewska stanowią własność
Organizatora, a używanie tych materiałów przez osoby trzecie jest możliwe
tylko za zgodą Organizatora.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie
znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, i ustawy z dnia 30 maja
2014 r. o prawach konsumenta.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2022 r.
V. DANE KONTAKTOWE
Kontakt mailowy: info@targowiskosztuki.com
Kontakt : info@targowiskosztuki.com
© Wszelkie prawa zastrzeżone